Privacy

AVG OK

Geldig vignet

Gepubliceerd op: 11-7-2023

De Stichting AVG verklaart dat Fysio Movent een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren.

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door de deelnemer de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.

Fysio Movent verklaart:

 1. Wij nemen privacy serieus
  Wij nemen privacy serieus en doen daarvoor de nodige inspanningen, in overeenstemming met de wetgeving.
 2. Wij hebben een privacy policy
  Wij hebben de privacy policy op onze website geplaatst.
 3. Wij hebben privacy goed geregeld
  Wij hebben intern de nodige afspraken gemaakt zodat we goed met privacy gegevens kunnen omgaan.
 4. Wij hebben duidelijke afspraken met externen
  Wij hebben met onze leveranciers afspraken gemaakt om te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt volgens de geldende AVG-wetgeving.
 5. Wij hebben permanente aandacht voor privacy
  Wij hebben regelmatig aandacht voor AVG om up-to-date te blijven.
 6. Wij spannen ons in om de wet na te leven
  Wij houden ons aan de inspanningsverplichting om te zorgen voor veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens.
 7. Wij onderstrepen het belang van privacy
  Wij hechten veel belang aan privacy en persoonsgegevens en willen dat laten zien door ons werk, onze producten en diensten en deze AVG OK-deelname.

Dit AVG OK vignet is uitgereikt door de Stichting AVG

AVG OK is een vignet van de Stichting AVG voor Verenigingen

Samen met onze partners (180 branche- en beroepsorganisaties in Nederland) vinden wij privacy zeer belangrijk en streven er samen naar om dit middels het AVG OK vignet duidelijk te laten zien.

Pas na toetsing door Stichting AVG mag een organisatie het vignet AVG OK gebruiken

Om het vignet AVG OK te voeren moet een organisatie voldoen aan
de daarvoor opgestelde criteria door de Stichting AVG en
het normenkader AVG dat is opgesteld door specialisten:

 • De stappen van het AVG-Programma zijn doorlopen en ingevuld
 • Er is regelmatig controle op de stappen
 • Elk kwartaal wordt een actuele AVG-Verklaring gemaakt
 • De privacy policy staat op de website
 • De Stichting AVG heeft de ingevulde stappen getoetst aan het AVG-normenkader

Meer weten over de AVG?

Lees meer

Fysio Movent hecht veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante  informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles  aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens. Fysio Movent houdt zich in alle gevallen aan de  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit  Privacy policy; 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de  verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop  willen wijzen en deze respecteren. 

Als Fysio Movent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw  persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in  algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan  dit via onderstaande contactgegevens: 

Fysio Movent 

info@fysiomovent.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Movent gebruikt voor het  patientendossier. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende  persoonsgegevens van u vragen: 

NAW BSN geboortedatum email adres en andere relevante medichse gegevens  die u met ons wilt delen. 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken  indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven  doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internet omgeving van Fysio Movent 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)  maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw  persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte  gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en  toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een  onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij  medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier  schriftelijk toestemming voor geeft. 

MINDERJARIGEN 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen  jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de  ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

BEWAARTERMIJN 

Fysio Movent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het  doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om  persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo  hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen  bij fysieke of technische incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van  persoonsgegevens. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één  van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens  door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere  partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven  aan voornoemde verzoeken. 

KLACHTEN 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan  vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen  met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht  

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de  toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Zorgverzekeraars

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars
Plan nu je afspraak